Konsultationstyper og tidsbestilling

Det kan være vanskeligt at finde rundt i systemet, når der skal bestilles tid. Hermed en lille guide, som du kan orientere dig i.

Konsultationstyper

Konsultationer i lægehuset foregår efter aftale alle hverdage kl. 8-16, tirsdag dog til kl 18. Disse kan bookes online via selvbetjening på hjemmesiden eller "Min Læge" app samt ved opkald til sekretærerne. Morgen- og aftenkonsultationer er populære og forbeholdt patienter, som har vanskeligt ved at komme i dagtiden.

Almindelige konsultationer
Der er afsat 15 min inklusiv journalføring og evt håndtering af prøver til de fleste almindelige konsultationer. De fleste emner kommer vi fint omkring indenfor den afsatte tid. Er der behov for yderligere opfølgning eller er der mere at tale om/undersøge end vi kan nå, beder vi dig booke en ny tid. Vurderer vi, at der er behov for en hurtigere opfølgning end ventetiden tillader, sørger vi for at du kommer igen, således at din behandling eller udredning foregår i det fornødne tempo.

Særlige konsultationer
Visse konsultationer kræver længere tid, fx kirurgiske indgreb, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, attester fra forsikringsselskaber eller kommuner samt visse samtaleforløb. Nå du bestiller tid online, kan du vælge mellem en masse forskellige konsultationstyper, hvor varigheden automatisk justeres. Har du behov for en særlig konsultation, som du ikke finder mulighed for at booke online og som du ikke mener kan tilpasses en almindelig konsultation, bedes du bestille pr. telefon.

Samme-døgns-tider
Alle formiddage har lægerne samme-døgns-tider (SDT), som kan bookes online via app/selvbetjening, hverdagen inden fra kl 12.00. SDT kan anvendes til alle almindelige konsultationer og det behøver ikke være en akut opstået problematik. Vi har valgt at SDT kan bookes ved middagstid dagen inden, så du i mange tilfælde kan nå at koordinere med dit arbejde eller på anden måde nå at planlægge dagen. Tiderne er populære og du skal ofte være klar ved tasterne præcis kl 12.00. Antallet af ledige tider varierer med, hvor mange læger, der er på arbejde den pågældende dag. Til gengæld kan du prøve dagen efter, hvis ikke det lykkes i første omgang.

Akutte konsultationer
Der er akutte konsultationer til akutte/nyopståede problemstillinger eller akutte forværringer af kendte problemstillinger alle hverdage kl 11.30-12.30 hos både læger og det øvrige sundhedspersonale. Disse kan kun bookes, ved at ringe om morgenen kl 8.05 eller derefter. Akutte konsultationer er i udgangspunktet korte og vedrører nyopståede problemstillinger, som ikke kan vente. Der er ikke afsat tid til udredning og spørgsmål om ikke-akutte emner. Men vi kan aftale nye konsultationer til opfølgning. Dette forsøger vi at fastholde, så vi kan nå at se alle med et reelt akut behov samme dag de ringer. Det er vigtigt for os at kunne imødekomme denne service, så vidt det overhovedet er muligt. Der kan forekomme lidt ventetid i den akutte tid, afhængigt af hvilke problemstillinger vi møder hos patienterne. Men vi tilstræber at se dig så tæt på den aftalte tid, som muligt.

Videokonsultationer

Alle ovenstående konsultationstyper kan bookes på video, i stedet for fremmøde, hvis det passer dig bedre. Det kræver dog, at problemstillingen er egnet hertil. Der kan selvsagt ikke tages prøver eller lyttes på lunger, ligesom udslæt kan være svært at vurdere, da opløsningen på videoen sjældent er god nok. I mange tilfælde er det uproblematisk og en god løsning, hvis du er på arbejde eller det bare passer dig bedre på denne måde. Du kan tilgå videokonsultation via "Min Læge" app. Læs mere her

E-mailkonsultationer

E-mailkonsultationer kan anvendes til korte ukomplicerede problemstillinger. Det kan fx være et simpelt prøvesvar, der ikke kræver yderligere forklaring samt enkle spørgsmål. Vurderer vi, at emnet ikke er egnet til e-mailkonsultation eller kræver fremmøde, vil vi bede dig booke en tid i stedet. Vi tilstræber at besvare e-mail konsultationer hurtigst muligt, og gerne samme dag. Der kan dog gå op til 5 hverdage. Derfor kan denne type konsultation aldrig anvendes til akutte problemstillinger.

Du kan tilgå e-mailkonsultationer via "Min Læge" app under "beskeder" eller via selvbetjening på hjemmesiden. Det er ikke muligt at besvare en besked fra os - som en chat. Du skal oprette en ny besked hver gang. Sådan er system bygget op og det har vi ikke mulighed for at ændre. Du kan skrive til både læger, sygeplejersker og jordemoder. Hvis du ikke finder modtageren du søger, er det fordi vedkommende har fravær grundet kursus eller ferie. I så fald må du vælge en anden på listen.

Se her hvordan du sender en emailkonsultation.

Sygebesøg

Behov for sygebesøg er en lægefaglig vurdering og skal derfor aftales med lægen. Sygebesøg forekommer udelukkende i tilfælde, hvor patienten på ingen tænkelig måde er i stand til selv at komme til lægen. Manglende kørelejlighed udløser ikke hjemmebesøg. I tilfælde hvor hjemmebesøg vurderes nødvendigt, gør vi naturligvis hvad vi kan, for hurtigst muligt at afse tid til formålet. Hvis du mener, du har behov for sygebesøg, bedes du ringe om morgenen, så vi har mulighed for at planlægge derefter. Sygebesøg udføres både af læger og andet sundhedsfagligt personale. I visse tilfælde uddelegerer vi sygebesøget til det kommunale akutteam, som er et hold af meget kompetente sygeplejersker, som vi er i tæt samarbejde med.
Skrøbelige ældre kan opleve, at vi i lægehuset tager initiativ til et opsøgende sygebesøg for at optimere de helbredsmæssige vilkår i egen bolig. Det samme kan forekomme efter hospitalsindlæggelser.

Èt eller flere emner pr konsultation?

Vi møder ofte spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at bestille tid til mere end èt emne pr. konsultation. Det korte svar er: "Ja, du må gerne vende flere emner i den enkelte konsultation - men ikke altid". Svaret vil vi gerne uddybe for dig her.

Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger på, hvor mange spørgsmål du kan stille os i den enkelte konsultation. Men der er afsat en tidsramme, som vi gerne vil holde os indenfor. Dels for at patienten efter dig - og dermed resten af dagens patienter - ikke skal vente unødigt. Vi tilstræber, at holde tidsrammen på vores aftalte konsultationer så præcis som muligt, af respekt for vores patienters tid.

Tidsrammen er valgt, fordi den i langt de fleste tilfælde er passende og ikke mindst fordi vi forsøger, at holde ventetiden på almindelige konsultationer nede. Dermed kan flest mulige patienter komme til lægen, indenfor en rimelig ventetid. Vi har lagt et stort arbejde i at tidsoptimere dagligdagen, så der ikke er spildtid og så vi kan imødekomme efterspørgslen på konsultationer i højest mulige grad. Når vores program alligevel skrider engang imellem, kan det være fordi vi vurderer en patient indlæggelseskrævende og skal bestille en ambulance eller at der skal tages en række akutte prøver, som ikke kan udsættes. Dette prioriterer vi naturligvis uanset tidsramme. Til gengæld må emner, som falder udenfor tidsrammen og ikke vurderes akut behandlingskrævende, udsættes til en ny konsultation.

I de fleste tilfælde, kommer vi rigtig godt omkring et enkelt emne på den afsatte tid. Tages der prøver eller iværksættes en behandling, aftaler vi en opfølgning med svar eller beder dig kontakte os, hvis den iværksatte plan ikke forløber som ventet. Kommer du med fx 3 emner, kan det i nogle tilfælde også klares i en enkelt konsultation. Det gælder problemstillinger med en mindre lægefaglig kompleksitet og hvor diagnosen eller svaret er klart uden yderligere undersøgelse. I så fald ordner vi det altid på dagen. I andre tilfælde, kan det ikke lade sig gøre. Og så vil vi bede dig prioritere, hvad der er vigtigst netop i dag. Det er afgørende for os, at fagligheden (og dermed din sundhed) prioriteres højest. Alt efter problematikkens kompleksitet, kan det blive noget sjusk, hvis vi skal nå omkring for mange emner på en gang. Lægerne har et stort bagkatalog af tilstande og sygdomme, der skal overvejes ved et givent symptom. Der kan være mange tillægsspørgsmål, undersøgelser og prøver vi skal omkring i processen. Derfor kan et "hurtigt" spørgsmål fra dig, kræve en lang overvejelse for lægen. Det er af denne årsag, du kan blive bedt om at bestille en ny tid, hvis du har flere emner, ligesom det er årsagen til, at sekretæren nogle gange beder dig prioritere emnerne ved tidsbestilling.

En forhastet konsultation, hvor fyldigheden af emnerne overstiger den afsatte tid, giver en dårligere journalføring, større risko for forglemmelser eller fejl og ikke mindst en mere overfladisk/unuanceret kommunikation mellem lægen/personalet og dig. Derudover giver det på den lange bane et dårligt arbejdsmiljø for dem der arbejder i lægehuset med stress og udbrændthed. Den gode kommunikation og behandling samt medarbejdernes trivsel og samtidig en god tilgængelighed for dig, forsøger vi at imødegå på denne måde.