Udlændinge/turister

Foreigner/tourists - For english, scroll down

Hvis du som udlænding/turist, bliver akut syg under dit ophold i Danmark fx under din ferie, har du ret til gratis akut sygehusbehandling efter de til enhver tid gældende regler.
Her i lægehuset tager vi i udgangspunktet ikke mod turister, men er der et særligt behov og har vi tid i kalenderen, vil vi i det omfang det er muligt, bestræbe os på at hjælpe turister, som har en relation til vores egne tilmeldte patienter.

Gratis akut behandling
Under dit ophold i Danmark har du som udlænding ret til akutte sundhedsydelser, som er nødvendige (herunder nødvendig undersøgelse og behandling hos en praktiserende læge), hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EU/EØS-land (dvs. EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz. Husk at vise dit blå EU-sygesikringskort. Har du ikke dette med, er du ikke dækket.

Selvbetalt behandling
Turister uden for EU/EØS-landene og Schweiz, som ikke er dækket af hverken det gule eller det blå sygesikringskort, skal selv betale for konsultationer. Har du en privat forsikring, kan du muligvis få udgifterne refunderet efterfølgende. Det er i så fald et anliggende mellem dig og dit forsikringsselskab. Du modtager en kvittering efter din behandling i Sydhavnens Lægehus. Se priser her.

English

Foreigner/tourists
If you are a foreigner or tourist and become acutely ill during your stay in Denmark, you are entitled to complimentary emergency hospital treatment in accordance with the current regulations. While our medical center doesn't usually take tourists, we'll strive to assist those with connections to our registered patients if there's a specific need and scheduling permits.

Free Emergency Treatment
During your stay in Denmark as a foreigner, you have the right to necessary emergency health services (including essential examinations and treatment by a general practitioner), if you are covered by the public health insurance in another EU/EEA country (EU countries, Iceland, Norway, and Liechtenstein) or Switzerland. Remember to bring and present your blue EU health insurance card; without it, you are not covered.

Self-Paid Treatment
Tourists from outside the EU/EEA countries and Switzerland, who aren't covered by either the yellow or blue health insurance card, are required to pay for consultations. If you have a private insurance, you may be able to get a reimbursement for your expenses later. However, this is a matter between you and your insurance company. You will receive a receipt after your treatment at Sydhavnens Lægehus. See prices here.